ราคากลาง

ลำดับ ชื่อเรื่อง เอกสารรายละเอียดราคากลาง วันที่ประกาศ จำนวนผู้เข้าชม
1 จ้างเหมางานบำรุงรักษาตามวาระ ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อน (Traction Power System) โดยวิธีกรณีพิเศษ 22/ส.ค./2560 20
2 จ้างที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ จำนวน ๑ งาน 22/ส.ค./2560 3
3 จ้างที่ปรึกษาทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยวิธีคัดเลือก 22/ส.ค./2560 6
4 จ้างเหมาย้ายเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติทั้ง ๘ สถานี 22/ส.ค./2560 5
5 จัดหา Solvent Naptha จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 22/ส.ค./2560 5
6 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) และเครื่องสำรองไฟฟ้ากระแสตรง (Charger) ๑๑๐ โวลท์ แบบรวมอะไหล่ รวมจำนวน ๒๗ เครื่อง ระยะเวลา ๓ ปี 22/ส.ค./2560 9
7 จ้าง เหมาซ่อมบำรุงใหญ่อุปกรณ์ระบบเบรก (Overhaul Brake Component) ของขบวนรถไฟฟ้า จำนวน ๒ ขบวน City Line 03 และ City Line 04 22/ส.ค./2560 9
8 จ้าง จัดหา Upgrade Service Vehicle แท่นยกรวมแคร่พ่วงสัมภาระ ใช้งานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯ 22/ส.ค./2560 5
9 ผ้าเบรก (Brake Pad) จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด 22/ส.ค./2560 15