ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเลขที่:
รฟท.อ./๖๐๐๐๗๘-๑
เรื่อง :
ซื้อชุดโต๊ะทดสอบตัวขับประแจกลไฟฟ้า (Railway point drive test bench) จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียด :
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ :
22 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560 ระหว่าง 09:00 - 16:00 น.
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง :
16,000,000.00 บาท
ราคาแบบชุดละ :
100.00 บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ :
01 ก.ย. 2560 ระหว่าง 13:30 - 14:30 น.
กำหนดเปิดซอง วันที่ :
01 ก.ย. 2560 ระหว่าง 14:30 - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา :
ห้องประกวดราคา ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ซอยเพชรบุรี ๔๗ (ศูนย์วิจัย) ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข :
ไฟล์แนบ :
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) :
-
หมายเหตุ :
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุดละ ๑๐๐ บาท ต้องนำเงินไปชำระที่ สถานีรถไฟคลองตัน หรือกองการเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี การรถไฟ แห่งประเทศไทย แล้วนำใบเสร็จรับเงิน พร้อมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง มาเป็นหลักฐานในการขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อ ได้ที่ แผนกจัดซื้อ ชั้น ๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srtet.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๐๘-๕๖๐๐ ต่อ ๑๔๒๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ :
22 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม:
580