ประกาศร่าง TOR

หมายเลขประกาศ TOR:
รฟฟท.ช.61032
ชื่อประกาศ TOR :
เช่ารถยนต์ส่วนกลางสำหรับปฏิบัติงาน
รายละเอียด :
ชื่อหน่วยงาน :
วงเงินงบประมาณ :
5,200,200.00 บาท
วันที่ประกาศ :
25 ก.ย. 2561
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
02 ต.ค. 2561
สถานที่ขอรับรายละเอียด :
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.srtet.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3085600 ต่อ 1181 ในวันและเวลาราชการ ประชาพิจารณ์ ที่อีเมล pro@srtet.co.th
โทรศัพท์หมายเลข :
023085600 ต่อ 1181 ติดต่อ อภิสิทธิ์
จำนวนผู้เข้าชม:
763