/

Bid No. Subject Issuing Date Opening Visitor
รฟท.ช.65002 ประกวดราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ 57 รายการ จำนวน 124 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/Jul/2022 - 21/Jul/2022 22/Jul/2022 137
รฟฟท.ช.650016 เช่ารถตู้ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/Jun/2022 - 16/Jun/2022 17/Jun/2022 113
รฟฟท.ช.650015 ประกวดราคาจ้างทำบัตรโดยสาร จำนวน 14,500 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/Jun/2022 - 17/Jun/2022 20/Jun/2022 142
รฟฟท.ช.650014 ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๖ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/Jun/2022 - 14/Jun/2022 15/Jun/2022 118
รฟฟท.ซ.650013 ประกวดราคาจ้างโครงการกีฬาสีภายใน ประจำปี 2022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/May/2022 - 01/Jun/2022 02/Jun/2022 - 27/May/2022 140
รฟฟท.ช.650012 จ้างตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 25/May/2022 - 01/Jun/2022 02/Jun/2022 122
รฟฟท.ซ.650011 จ้างให้ตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว บริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๕ และอาชีวอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/May/2022 - 27/May/2022 30/May/2022 154
รฟฟท.ช./650010 ประกวดราคาจ้างตรวจสอบผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อพนักงานในสถานประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/May/2022 - 24/May/2022 25/May/2022 145
รฟฟท.ช./65009 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชน Thank Press ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/May/2022 - 10/May/2022 11/May/2022 189