การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ /

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน