สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง:
ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน ๑๐ เครื่อง
วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง :
สอบราคา
หน่วยงานจัดซื้อ - จัดจ้าง :
ราคากลาง :
วงเงินงบประมาณ :
272,850.00 บาท
ที่เก็บเอกสาร :
ห้องจัดซื้อ ชั้น ๓ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ ๒๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ (ซอยศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ราคาที่สรุปในการจัดซื้อ - จัดจ้าง :
270,710.00 บาท
เหตุผลที่รับคัดเลือก :
มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และมีราคาต่ำสุด
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) :
ประกวดราคา (ที่เกี่ยวข้อง) :
ซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน ๑๐ เครื่อง
 
 
 
 
ลำดับ
เลขที่สัญญา
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
1
บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
271,780.00 บาท
2
บริษัท ยูนิกซ์ เดฟ จำกัด
271,994.00 บาท
จำนวนผู้เข้าชม:
634