การฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ให้กับผู้บริหาร ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)

  • พิมพ์
  • Download
  • facebook
  • twitter

      ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ภาครัฐจะต้องมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายต่างๆ ชุมชนและประชาชน สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างวัฒธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้นในสังคม การเปลี่ยนแปลงแนวคิด ให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี รวมถึงแผนการบริหาร และการกิจการบ้านมืองที่ดี เป็นการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน

     ส่วนฝึกอบรมและพัฒนาจึงได้จัดโครงการหลักสูตร “การป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ให้กับผู้บริหาร ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) เพื่อให้สามารถนำจิตสำนึกรวมถึงความรู้ที่ได้รับนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และครอบคลุมทุกภารกิจของ รฟฟท.   มุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เกิดความตระหนักและคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้เรียนเชิญ นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้มีประสบการณ์ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมาเป็นวิทยากร 

 


ไฟล์แนบเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม146คน
วันที่อัพเดท : 20/08/2564

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน