กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ให้โอวาทกับพนักงานทุกระดับ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๔

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด

ให้โอวาทกับพนักงานทุกระดับ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ.256๔

                                   

 

เรียน     ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ทุกท่าน   

                      ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นผู้นำในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และแสดงพลังต่อต้านการทุจริตของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๔

                    การที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กําหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปีเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” แสดงให้เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมแรงกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุข เพื่อความเท่าเทียม และเป็นธรรมของทุกคน โดยมุ่งเน้นเรื่องการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี รวมถึงการดำรงตนให้ประพฤติ ปฏิบัติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

                    กิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและร่วมกันแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และในวันนี้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๔ ผมขอเชิญชวนผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน และดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง ส่วนคนดีต้องได้รับการยกย่องและเชิดชู

                   ผมเชื่อมั่นว่า ในท้ายที่สุด พลังอันบริสุทธิ์ของพวกเราในวันนี้ จะส่งต่อไป สู่การสร้างพลังระดับชาติและระดับโลก เพื่อร่วมกันต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไป ผมขอเป็นหนึ่งพลังที่จะก้าวเดินไปพร้อมๆ กับทุกท่าน ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๔ ทุกรูปแบบ ผมเชื่อว่า การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและร่วมกันแสดงพลังต่อต้านการทุจริตของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในวันนี้จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยที่พวกเราจะต้องร่วมกันนำพาบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนตลอดไป ขอบคุณครับ

********************************

 

จำนวนผู้เข้าชม218คน
วันที่อัพเดท : 03/09/2564

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน