วิชาที่ 1 หนังสือชุดวิชาป้องกันการทุจริต กระทรวงคมนาคม การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ของสำนักงาน ป.ป.ช.

  • พิมพ์
  • Download
  • facebook
  • twitter

หนังสือชุดวิชาป้องกันการทุจริต กระทรวงคมนาคม เป็นผลจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งเน้นกระบวนการกล่อมเกลา ทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือต้านทุจริต คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรหรือชดุ การเรยี นรแู้ ละสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น ยกร่างและจัดทำเนื้อหาหลักสูตร ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. มอบหมาย เป็นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ขึ้น 
          มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) นำไปปรับใช้ในการสอน ของสถานศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ และประชาชน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักสูตรไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ โดยมีเนื้อหา ๔ ชุดวิชา ได้แก่
๑ ) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒ ) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓ ) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๔ ) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
     กระทรวงคมนาคม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกัน การทุจริต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดวิชาป้องกันการทุจริต กระทรวงคมนาคม จะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างทัศนคติ และค่านิยมต่อต้านการทุจริต ดำรงตนและปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติต่อไป


ไฟล์แนบเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม331คน
วันที่อัพเดท : 09/12/2563

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน