วิชาที่ 2 หนังสือชุดวิชาป้องกันการทุจริต กระทรวงคมนาคม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ของสำนักงาน ป.ป.ช.

  • พิมพ์
  • Download
  • facebook
  • twitter

สาระสำคัญ

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย สาเหตุ รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ สาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริต ระดับการทุจริต สถานการณ์การทุจริต ผลกระทบของการทุจริต ทิศทางในการมีส่วนร่วมป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริต ระดับของความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต และการลงโทษทางสังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย สาเหตุ รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคม และประเทศ
  2. สามารถวิเคราะห์ตนเองและตระหนักถึงความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต
  3. สามารถส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตได้

ขอบเขตเนื้อหา

ความหมาย สาเหตุ รูปแบบและผลกระทบของการทุจริตต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดการทุจริต ระดับการทุจริต สถานการณ์ การทุจริต ผลกระทบของการทุจริต ทิศทางในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต การตระหนักถึงความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้อื่นเกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต


ไฟล์แนบเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้าชม240คน
วันที่อัพเดท : 09/12/2563

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน