การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสามัคคีในองค์กร "Team Building ” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

       นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสามัคคีในองค์กร Team Building ” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การจัดโครงการฝึกอบรมในวันนี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) มีเป้าหมายและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสามัคคีในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัท ฯ ยังมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ พร้อมทั้ง มีกลไก มาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในด้านการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน รวมทั้ง ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรในสังกัดร่วมต่อต้าน การทุจริต ปรับเปลี่ยนกระบวนทางความคิด ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเกิดแนวร่วม ในการต่อต้านการทุจริตไม่ยอมรับให้มีการทุจริต

นอกจากนั้น ยังได้ชื่นชมและขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือที่ดีเล็งเห็นความสำคัญ และช่วยพัฒนาองค์กรในด้านการป้องกัน การทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยดีมาโดยตลอด

จำนวนผู้เข้าชม233คน
วันที่อัพเดท : 07/04/2564

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน