แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดกิจกรรม “ARL สานสัมพันธ์ สืบสาน ต่อยอดวิถีพอเพียง”

  • พิมพ์
  • facebook
  • twitter

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์  จัดกิจกรรม “ARL สานสัมพันธ์ สืบสาน ต่อยอดวิถีพอเพียง” นำพนักงานร่วมสานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อให้พนักงานได้สืบสานต่อยอดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน เพื่อชี้แนะ แนวทางการดำเนินชีวิต และปฏิบัติตนให้แก่ประชาชนทุกระดับทุกสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานส่วนงานต่างๆ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานส่วนงานต่างๆ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดกิจกรรม“ARL สานสัมพันธ์ สืบสาน ต่อยอดวิถีพอเพียง” ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2562 โดยนำพนักงานลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อทำกิจกรรม และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านถ้ำเสือ รวมถึงทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกันเก็บขยะบริเวณหาดสวนสนประดิพัทธ์ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน รวมทั้งสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานส่วนงานต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

จำนวนผู้เข้าชม722คน
วันที่อัพเดท : 27/09/2562

ให้คะแนนบทความ : 0.00 คะแนน