ร่วมงานกับเรา

Application date
: 28 Nov 2023 - 12 Dec 2023
Update date
: 27 Nov 2023

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับตั๋วโดยสารทุกประเภท
 2. ปฏิบัติงานเก็บค่าโดยสารในส่วนที่เกินและค่าธรรมเนียนต่างๆ
 3. ตรวจสอบดูแลและรับผิดชอบเงินสดที่อยู่ในถาดเงินสด
 4. ตรวจสอบและปรับข้อมูลในตั๋วโดยสาร ในกรณีติด Code ต่างๆ
 5. ตรวจสอบและรับเปลี่ยนหรือรับคืนตั๋วโดยสาร
 6. ตรวจสอบและดูแลเรื่องการใช้งานของประตู Swing Gate
 7. ดำเนินงานดูแลให้บริการผู้โดยสารทุกคนด้วยความ เต็มใจให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารที่พิการ เด็ก คนชรา คนตั้งครรภ์ และผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารตามสถานการณ์
 8. ดำเนินงานแก้ไขสถานการณ์เมื่อมีอุปกรณ์บกพร่อง เช่น ประตูกั้นชานชาลา (PSD) และอุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC)
 9. ดำเนินงานเปิด/ปิดและควบคุมทิศทางของบันไดเลื่อนเมื่อได้รับคำสั่งของนายสถานี
 10. ดำเนินงานตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและให้ความช่วยเหลือในการอพยพผู้โดยสารออกจากสถานี หรือขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง
 11. Safety and Quality System – ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 12. Risk Management – ปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
 13. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 2. ความรู้การจัดเก็บรายได้ในสถานี
 3. ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 4. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 5. การบริการลูกค้า
 6. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 8. จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 9. สามารถทำงานกะได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานีในระบบรถไฟฟ้า
Application date
: 27 Nov 2023 - 11 Dec 2023
Update date
: 27 Nov 2023

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณกลาง และงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งหนังสือภายในและภายนอกและเอกสารสำคัญต่างๆ โดยดำเนินการจัดเก็บของส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าที่กำหนดไว้
 2. จัดทำเอกสารการยืมยานพาหนะส่วนกลาง เพื่อการไปปฏิบัติงานของส่วนงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้านอกสถานที่
 3. จัดทำเอกสารเพื่อให้พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
 4. Safety and Quality System – ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 5. Risk Management- ปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานและข้อกำหนดขององค์กร
 6. ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
 3. มีความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 6. มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)