Contact Us

สำนักงานใหญ่ : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เลขที่ 10 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ ติดต่อส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : Woratep@hotmail.com

ศูนย์ซ่อมบำรุง : ศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง (CT Depot) เลขที่ 1001 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Please verify captcha