เอกสาร PDPA

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ลำดับที่ชื่อเอกสารอ้างอิงกฎหมาย PDPAประโยชน์ของเอกสาร
1พันธกิจ-เป็นเอกสารที่แสดงถึงความมุ่งมั่นหรือภารกิจของบริษัท
2นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)อาจจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ ม.37สำหรับพนักงานภายในบริษัทได้ทราบแนวปฏิบัติ
3Privacy Notice - ผู้สมัครงานม.23

แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะที่บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล 

ช่องทางการแจ้ง – ตามช่องทางการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผ่านเว็บไซด์ การแสกน QR Code เป็นต้น

4Privacy Notice – พนักงาน
5Privacy Notice – ผู้ถือหุ้น
6Privacy Notice – ลูกค้า
7Privacy Notice – คู่ค้า
8Privacy Notice - ผู้มาติดต่อ
9Privacy Notice - พนักงานรับเหมาแรงงาน
10Privacy Notice – ผู้ฝึกงาน
11Privacy Notice – ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม
12Privacy Notice – ผู้ใช้เวบไซด์
13Consent form - ผู้สมัครงานม.19 , ม.24 , ม.26

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย) 

บางกรณีบริษัทต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล (ซึ่งไม่เข้าข้อยกเว้น) เป็นเอกสารที่ใช้คู่กับ Privacy Notice

14Consent form – พนักงาน
15Consent form – ผู้ถือหุ้น
16Consent form – ลูกค้า
17Consent form – คู่ค้า
18Consent form - ผู้มาติดต่อ
19Consent form - พนักงานรับเหมาแรงงาน
20Consent form – ผู้ฝึกงาน
21Consent form – ผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสังคม
22แบบฟอร์มขอใช้สิทธิม.30 - ม.35เพื่อรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
23หนังสือปฏิเสธคำขอใช้สิทธิม.30 - ม.35 , ม.39หลักฐานการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
24หนังสือแจ้งเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นม. 25หลักฐานการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
25สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล-Data Processing  Agreementม.40เมื่อให้บุคคล/หน่วยงานภายนอกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
26แบบบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลตาม ม.39ม.39เพื่อการตรวจสอบของเจ้าของข้อมูลและสคส.
27แบบบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผลข้อมูลตาม ม.40ม.40 (3)เพื่อแสดงต่อผู้ควบคุมข้อมูล สคส. หรือผู้ได้รับมอบหมายจาก สคส.
28ร่างมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลม.37หลักฐานการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
29ตัวอย่างป้ายแจ้ง CCTV - CCTV Notification sign boardม.23แนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
30สัญญารักษาความลับส่วนหนึ่งของ ม.37(1)เอกสารที่เกี่ยวข้องและ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติตามม.37
31PDPA Procedure (ฉบับย่อ)-ใช้สื่อสารและปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ
32สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)ม.41เอกสารหลักฐานกรณีการจ้างบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่พนักงานภายใน
33หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ-เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
34แบบฟอร์ม DPIAรอกฎหมายลำดับรองบริษัทต้องดำเนินการเมื่อกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความเสี่ยงสูง
35BCRม. 28, 29การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศสำหรับบริษัทในเครือธุรกิจ
36หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลม. 37 (4)หนังสือแจ้ง สคส. กรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
37ข้อแนะนำอื่น ๆ เพิ่มเติม-ปรับปรุงเอกสารให้สอดคล้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
38ข้อตกลงในการแบ่งปันข้อมูล (DSA)อาจจะถือส่วนหนึ่งของ ม.37(1)เอกสารที่เกี่ยวข้องและ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติตามม.37
39แบบฟอร์ม Data Flow-

สำรวจสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรับผิดชอบ 

เพื่อนำไปสู่การจัดทำเอกสารและมาตรการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ PDPA