ร่วมงานกับเรา

วันที่รับสมัคร
: 17 เมษายน 2567 - 01 พฤษภาคม 2567
วันที่อัพเดต
: 17 เมษายน 2567

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ดำเนินการข้อมูลการขึ้นทะเบียนและออกรหัสทรัพย์สิน และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน

2. พิมพ์ป้ายและติดป้ายทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง พร้อมขึ้นทะเบียนเพื่อทำการบันทึกค่าเสื่อมราคา

3. แก้ไขข้อมูลทรัพย์สินให้มีความชัดเจนและถูกต้อง

4. ดูแลการตัดจำหน่าย โอนย้ายทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตามระบบบัญชี

5. ตรวจนับทรัพย์สิน จัดทำรายงานเพื่อตรวจนับทรัพย์สินให้มีรายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจน

6. ตรวจนับทรัพย์สินร่วมกับคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของแต่ละแผนก

7. งานทรัพย์สินสูญหายที่พบในพื้นที่ รฟฟท. (Lost & Found) รับมอบทรัพย์สินสูญหายที่พบในพื้นที่ รฟฟท. เพื่อจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย และมีความเหมาะสมเพื่อรักษาสภาพของทรัพย์สิน และจัดทำรายงานการรับทรัพย์สินประจำสัปดาห์ 

8. ตรวจสอบทรัพย์สินที่พบ เพื่อทำการติดต่อผู้คาดว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆให้มารับ9. จัดทำรายงานทรัพย์สินสูญหายประจำเดือน

10. คัดแยกประเภททรัพย์สิน  ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน ประเมินราคา เพื่อจัดเตรียมการประมูลทรัพย์สิน

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในด้านการบริการ

 2. มีประสบการณ์ทำงาน 0 - 2 ปี

 3. มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านบริหารทรัพย์สินถาวร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

 5. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

 6. ทักษะทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง

 7. ต้องมีความละเอียดรอบคอบ

 8. มีความคิดเชิงวิเคราะห์

วันที่รับสมัคร
: 08 เมษายน 2567 - 22 เมษายน 2567
วันที่อัพเดต
: 04 เมษายน 2567

   หน้าที่รับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบดูแลงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น อาคารสถานีรถฟฟ้า โครงสร้างทางรถไฟฟ้ายกระดับ และ อุโมงค์รถไฟฟ้า
 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงแบบแก้ไขและการซ่อมบำรุงตามแผนงานซ่อมบำรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานระบบโครงสร้างฟื้นฐานและควบคุมโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ

 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 4. มีประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 5. มีประสบการณ์ในงานโครงการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 6. เข้าใจและมีทักษะความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Excel, Word และ Power point เป็นต้น
 7. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 8. มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ทำ และมีความตั้งใจในการทำงาน
วันที่รับสมัคร
: 08 เมษายน 2567 - 22 เมษายน 2567
วันที่อัพเดต
: 04 เมษายน 2567

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีความพร้อมการให้บริการ และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องระบบรถไฟฟ้าในระดับสากล
 2. ดูแลเครื่องมือ เครื่องมือพิเศษ และอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป
 3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ด้านติดตั้งและซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้ในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 6. สามารถทำงานเป็นกะได้
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้
 8. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 10. มีความขยันและอดทน
 11. มีความตรงต่อเวลา
วันที่รับสมัคร
: 08 เมษายน 2567 - 22 เมษายน 2567
วันที่อัพเดต
: 04 เมษายน 2567

   หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 3. การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Safety Training for staffs contractors sub-contractors and the concerned parties)
 4. การซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก (Joint Emergency Exercise)
 5. การรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Reporting and Incident Investigation)
 6. การส่งเสริมการสื่อสาร และการตระหนักเรื่องความปลอดภัย (Communication and Safety Awareness Promotion)
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้ที่จบตรงสาขาที่ระบุ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 3. ผู้ที่จบไม่ตรงสาขาที่ระบุ มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ขึ้นไป
 4. ความรู้ในการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย
 5. ความรู้ในการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
 6. ความรู้ในการจัดเก็บ การวิเคราะห์ และการแจกจ่ายข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัย
 7. ความรู้ในการจัดทำระบบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลด้านความปลอดภัย
 8. ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และ MS Office ได้แก่ MS word / MS Excel / MS Power Point / MS Picture Manager
 9. ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 10. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 11. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 12. มีการให้บริการที่ดี
 13. มีความเสียสละ
 14. มีความเข้าใจในหน่วยงาน และองค์กร
วันที่รับสมัคร
: 05 เมษายน 2567 - 19 เมษายน 2567
วันที่อัพเดต
: 04 เมษายน 2567

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม ในพื้นที่ (หน้างาน) ให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานของระบบโทรคมนาคม และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำข้อมูล และสรุปผลการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ

3. วิเคราะห์เอกสารทางเทคนิค และภาพวาดอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

4. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องมือเฉพาะทาง และอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพพร้อมสำหรับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา

5. Safety and Quality System - ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย และมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6. Sisk Management - ปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ความรู้ดังต่อไปนี้ SMS (Wonder ware) and PLC (Mitsubishi) Systems/Unix Operation Systems/Database System Oracle,SOL and MySQL/Digital Radio Systems (TETRA)/Understanding of Communication technology (LAN, WAN, Fiber Optic, Radio) /CCTV systems and Access Control Systems /PABX System (Alcate)
 3. ทักษะการซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคม
 4. ทักษะระบบคอมพิวเตอร์/ ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้อง
 5. ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 6. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 7. ความคิดเชิงวิเคราะห์
 8. ความละเอียดรอบคอบ
 9. การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย