ประเภทตั๋วโดยสาร

เหรียญโดยสารเที่ยวเดียว

 1. เหรียญโดยสารเที่ยวเดียวสำหรับ บุคคลทั่วไป
 2. เหรียญโดยสารเที่ยวเดียวแบบลดหย่อน

เงื่อนไข เหรียญโดยสารเที่ยวเดียวแบบลดหย่อน ดังนี้

 • เด็ก จะต้องมีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ และมีช่วงความสูง 91-120 เซนติเมตร
 • ผู้สูงอายุ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย
 • พระภิกษุ/สามเณร
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิการยกเว้นลดหย่อนตามราชกิจจานุเบกษา (เช่น ทหารผ่านศึก)
 • ไม่สามารถคืนเหรียญโดยสารได้

 

บัตรโดยสารแบบเติมเงิน ราคาจำหน่าย 300 บาท 

(มูลค่าในบัตร 200บาท ค่ามัดจำ 50บาท ค่าออกบัตร 50บาท)

 1. ประเภทบุคคลทั่วไป
 2. ประเภทนักเรียนนักศึกษา (ได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 10% จากราคาค่าโดยสารปกติ) (เงื่อนไข บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ และศึกษาสังกัดสถาบันการศึกษาเฉพาะในประเทศไทย เท่านั้น)
 3. ประเภทผู้สูงอายุ (ได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% จากราคาค่าโดยสารปกติ)

เงื่อนไข ผู้สูงอายุ จะต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

 

บัตรผู้บัตรโดยสารแบบรายเดือน

บัตรโดยสาร 30 วัน 30 เที่ยว ราคาจำหน่าย 800 บาท

 ( 750 ราคา 30เที่ยวเดินทาง 50บาทค่าธรรมเนียมออกบัตร)

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร

 • บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 4 ปีบริบูรณ์ และมีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร
 • ผู้พิการ ที่แสดงบัตรประจำตัวผู้พิการที่ทางราชการออกให้ ก่อนใช้บริการ