คณะผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข

นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข

รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานวิศวกรรม

นางสาวอรอนงค์ แจ้งพงศ์พันธ์

นางสาวอรอนงค์ แจ้งพงศ์พันธ์

รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานบริหาร

นายปราโมทย์ ลิมปิผล

นายปราโมทย์ ลิมปิผล

รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการ

นางกฤษกร ญาณประภาศ

นางกฤษกร ญาณประภาศ

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวอรอนงค์ แจ้งพงศ์พันธ์

นางสาวอรอนงค์ แจ้งพงศ์พันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร

นายปราโมทย์ ลิมปิผล

นายปราโมทย์ ลิมปิผล

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการเดินรถ

นายวศิน วรรณพฤกษ์

นายวศิน วรรณพฤกษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร

นางประภาภรณ์ คชรินทร์

นางประภาภรณ์ คชรินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า

นายวราห์ ธีระปุญโญ

นายวราห์ ธีระปุญโญ

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

นางสาวธนิษฐา สุวรรณพงษ์

นางสาวธนิษฐา สุวรรณพงษ์

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสำนักกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่

นางปิยนุช สอนสุภาพ

นางปิยนุช สอนสุภาพ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ

นางสาวพิมพ์ สุนทรพิพัฒน์

นางสาวพิมพ์ สุนทรพิพัฒน์

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รองผู้อำนวยการ

นายยงยุทธ สังข์ชู

นายยงยุทธ สังข์ชู

รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายวรเทพ หวานระรื่น

นายวรเทพ หวานระรื่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร

นายบัญชา สมานทรัพย์

นายบัญชา สมานทรัพย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการเดินรถ