ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
ประกาศเลขที่ รฟฟท.ช/660027
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำสัญลักษณ์ทางเข้า-ออกขบวนรถไฟฟ้าของผู้โดยสารและสัญลักษณ์อื่นๆด้านความปลอดภัยในสถานีรถไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด ผู้เสนอราคาจะต้องเข้าสำรวจพื้นที่ ในวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 10.00น.เป็นต้นไป ณ อาคารสถานีกลางบางซื่อติดต่อคุณ สรียาฯ โทร 087-363-6596 เพื่อใช้ในการทำแบบจำลองการติดตั้ง ฯ โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแบบจำลองแนบมาพร้อมใบเสนอราคา
ติดต่อขอรับรายละเอียด วันที่ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
สถานที่ขอรับรายละเอียด ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ราคากลาง 2,198,379.20 บาท
ราคาแบบชุดละ บาท
กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 15-01-2024
กำหนดเปิดซอง วันที่ 16-01-2024
สถานที่ยื่นซองเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข -
ไฟล์แนบ
ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) อ่านรายละเอียด
หมายเหตุ เลขที่โครงการ 66129435382
ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 2567 - 16 ม.ค. 2567