ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๓ และการตรวจชีวอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 6 มี.ค. 2563
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 6 มี.ค. 2563
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 023085600 ต่อ 1415 ติดต่อ นางสาวจีราภรณ์ พงษ์ะานี
ไฟล์แนบ