ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ รายละเอียด
หมายเลขประกาศ TOR -
ชื่อประกาศ TOR ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบโทรคมนาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด -
ชื่อหน่วยงาน -
วงเงินงบประมาณ - บาท
วันที่ประกาศ 30 ก.ย. 2563
วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ 30 ก.ย. 2563
ช่องทางการรับฟังข้อวิจารณ์ -
โทรศัพท์หมายเลข 02-308-5600 ต่อ 1461 ติดต่อ
ไฟล์แนบ