๗. ประกาศ รฟฟท. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ