การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

1 แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 2563 (บังคับใช้)

2 แบบคำขอยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบเพิ่มเติม

3 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

4 ตัวอย่างหนังสือชี้แจงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

5 คู่มือการใช้งานระบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน(Online Declaration System)

6 รวมตำแหน่งที่มีมีหน้าที่ยื่นตาม 102 และ 103 (กันยายน 2565)

7 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561

8 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2563

9 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561

10 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2561

11 คู่มือการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (กันยายน 2563)