เส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

*คลิก เพื่อดูรายละเอียดสถานี
ไอคอนเลื่อนซ้ายหรือขวา
กรุงเทพอภิวัฒน์
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
รถไฟทางไกล
รถโดยสาร
จุดจอดรถ
รถโดยสาร
จตุจักร
รถโดยสาร
วัดเสมียนนารี
รถโดยสาร
บางเขน
รถโดยสาร
ทุ่งสองห้อง
รถโดยสาร
รถไฟฟ้าสายสีชมพู
หลักสี่
รถโดยสาร
การเคหะ
รถโดยสาร
รถไฟทางไกล
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ดอนเมือง
หลักหก
รถโดยสาร
รถไฟทางไกล
รังสิต
บางซ่อน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
รถโดยสาร
บางบำหรุ
รถไฟทางไกล
รถโดยสาร
ตลิ่งชัน
รถไฟทางไกล
รถโดยสาร
  • รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
  • รถไฟฟ้าสายสีม่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วง
  • รถไฟฟ้าสายสีชมพูรถไฟฟ้าสายสีชมพู
  • รถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
  • ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง
  • รถไฟทางไกลรถไฟทางไกล
  • รถโดยสารรถโดยสาร
  • จุดจอดรถจุดจอดรถ

เวลาออก (กรุงเทพอภิวัฒน์ - รังสิต)
เวลาออก
ชั่วโมง นาที
5 0 15 30 45                
6 0 15 30 40 50              
7 0 10 20 30 40 50
8 0 10 20 30 40 50
9 0 10 20 30 45              
10 0 15 30 45                
11 0 15 30 45                
12 0 15 30 45                
13 0 15 30 45                
14 0 15 30 45                
15 0 15 30 45                
16 0 15 30 40 50              
17 0 10 20 30 40 50
18 0 10 20 30 40 50
19 0 10 20 30 45              
20 0 15 30 45                
21 0 15 30 45                
22 0 15 30 45                
23 0 15 30 45                
0 0                      
เวลาออก
ชั่วโมง นาที
5 0 15 30 45                
6 0 15 30 45                
7 0 10 20 30 40 50
8 0 10 20 30 40 50
9 0 10 20 30 40 50
10 0 15 30 45                
11 0 15 30 45                
12 0 15 30 45                
13 0 15 30 45                
14 0 15 30 45                
15 0 15 30 45                
16 0 15 30 45                
17 0 10 20 30 40 50
18 0 10 20 30 40 50
19 0 10 20 30 40 50
20 0 15 30 45                
21 0 15 30 45                
22 0 15 30 45                
23 0 15 30 45                
0 0                      
เวลาออก
ชั่วโมง นาที
5 0 20 40                  
6 0 20 40                  
7 0 20 40                  
8 0 20 40                  
9 0 20 40                  
10 0 20 40                  
11 0 20 40                  
12 0 20 40                  
13 0 20 40                  
14 0 20 40                  
15 0 20 40                  
16 0 20 40                  
17 0 20 40                  
18 0 20 40                  
19 0 20 40                  
20 0 20 40                  
21 0 20 40                  
22 0 20 40                  
23 0 20 40                  
0 0                      
เวลาออก
ชั่วโมง นาที
5 16 36 56                  
6 16 36 56                  
7 16 36 56                  
8 16 36 56                  
9 16 36 56                  
10 16 36 56                  
11 16 36 56                  
12 16 36 56                  
13 16 36 56                  
14 16 36 56                  
15 16 36 56                  
16 16 36 56                  
17 16 36 56                  
18 16 36 56                  
19 16 36 56                  
20 16 36 56                  
21 16 36 56                  
22 16 36 56                  
23 16 36 56                  
0 16                      
เพิ่มเติม
ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์