สมัครงาน
อัพโหลดรูป

อัพโหลดไฟล์
ตำแหน่งงาน ( Position of work )-
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร*
ตำแหน่งงานอื่นที่ท่านสนใจ*
เงินเดือนที่ต้องการ*
ป้อนข้อมูลได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น (Number Only)
ข้อมูลส่วนตัว ( Personal Background )+
คำนำหน้าชื่อ*
ชื่อเล่น*
ชื่อ*
นาม - สกุล*
Name (English)*
Surname*
วันเดือนปีเกิด*
เลขบัตรประชาชน*
น้ำหนัก*
กก.
ส่วนสูง*
ซม.
ที่อยู่ปัจจุบัน*
สัญชาติ*
เชื้อชาติ*
ศาสนา*
โทรศัพท์/มือถือ*
อีเมล์*

สถานภาพการสมรส*
สถานภาพทางทหาร*
ข้อมูลด้านครอบครัว ( Family Data )+
จำนวนพี่น้อง*
ชื่อ-สกุล บิดา*
สถานะ*
อาชีพ/สถานที่*
ชื่อ-สกุล มารดา*
สถานะ*
อาชีพ/สถานที่*

บุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ*
ความสัมพันธ์*
โทรศัพท์/มือถือ*
ประวัติการศึกษา ( Education Background )+
ระดับการศึกษา*
สถานศึกษา*
สาขา/วิชาเอก*
ปีที่จบ*
เกรด*

ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
สาขา/วิชาเอก
ปีที่จบ
เกรด

ระดับการศึกษา
สถานศึกษา
สาขา/วิชาเอก
ปีที่จบ
เกรด
ข้อมูลประวัติการทำงาน / ฝึกงาน ( Experience )+
ชื่อบริษัท 1
ชื่อบริษัท*
ตำแหน่ง*
วันเริ่มงาน-สิ้นสุด*
-
เงินเดือน*
บาท
หน้าที่รับผิดชอบ*

ชื่อบริษัท 2
ชื่อบริษัท
ตำแหน่ง
วันเริ่มงาน-สิ้นสุด
-
เงินเดือน
บาท
หน้าที่รับผิดชอบ

ชื่อบริษัท 3
ชื่อบริษัท
ตำแหน่ง
วันเริ่มงาน-สิ้นสุด
-
เงินเดือน
บาท
หน้าที่รับผิดชอบ
ความสามารถ ( Skill )+
ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ (Language Skill)
English ( Toeic score : )
พูด
อ่าน
เขียน
พูด
อ่าน
เขียน
พูด
อ่าน
เขียน

ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Skill)

ความสามารถพิเศษ (Special Ability)

เอกสาร Certificate เช่น ( กว. / CBD / CBA / และอื่นๆ โปรดระบุ)
อัพโหลดไฟล์ :

ทราบข่าวการสมัครงานจากที่ไหน ?