ร่วมงานกับเรา

วันที่รับสมัคร
: 14 มิถุนายน 2567 - 28 มิถุนายน 2567
วันที่อัพเดต
: 10 มิถุนายน 2567

หน้าที่รับผิดชอบ

 1.  จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลตัวเลข และตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับบัญชีรายได้ต่างๆ เพื่อส่งให้แผนกบัญชีใช้บันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและตรงเวลา
 2.  ตรวจสอบเอกสารก่อนการบันทึกบัญชี และบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินและล้างบัญชีลูกหนี้ด้วยโปรแกรมบัญชี SAP ประสานงานกับแผนกบัญชี เพื่อจัดทำใบสำคัญรายวัน ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
 3.  ตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจนับเงินรายได้ค่าโดยสารแต่ละสถานี กับเงินฝากธนาคารในแต่ละวัน พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4.  ประสานงานกับแผนกบัญชีเพื่อจัดทำรายการปรับปรุงบัญชีต่างๆ รวมถึงการบันทึกข้อมูลรายได้จากแผนกระบบจัดการรายได้
 5.  จัดเก็บและรักษาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน
 6.  Safety and Quality System - ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 7.  Risk Management - ปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
 8.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

คุณสมบัติ

 1.  ปริญญาตรี การบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2.  ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร การเงิน การจัดทำงบประมาณ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 3.   ทักษะการบันทึกรายการบัญชีผ่านโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์  ERP
 4.   ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 5.  ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 6.  ความคิดเชิงวิเคราะห์
 7.  ความละเอียดรอบคอบ
 8.   การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 9.   ความยึดมั่นในคุณธรรม

เอกสารแนบ

วันที่รับสมัคร
: 11 มิถุนายน 2567 - 25 มิถุนายน 2567
วันที่อัพเดต
: 10 มิถุนายน 2567

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ควบคุมและจัดการปฏิบัติการเดินรถพื่อห้เป็นปตามตารางเดินรถ และแน่ใจว่ารถไฟฟ้าวิ่งด้วยความปลอดภัย
 2. นำเสนอข้อมูลหัวหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าเมื่อมีเหตุใดๆ ที่จะต้องปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถไปจากรูปแบบการเดินรถแบบปกติ
 3. ควบคุมการเดินรถเพื่อให้บริการให้ตรงเวลาตามตารางเดินรถไฟฟ้า
 4.  ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
 5.  ประสานงานติดต่อสื่อสารกับพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าในเส้นทางหลักและในศูนย์ซ่อมบำรุง โดยให้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินรถที่ปลอดภัย
 6.  ดำเนินการรายงานเหตุขัดช้องที่เกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมการระบบวิศวกรรม (ECO)
 7.  ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการกระจายข้อมูลข่าวสาร (ICO) เมื่อต้องการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ
 8.  ประสานงานกับนายสถานีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และร้องขอการสนับสนุนการปฏิบัติการเดินรถจากสถานี
 9.  ประสานงานกับนายสถานีในกรณีที่อุปกรณ์ดๆ ในสถานีทำงานผิดปกติ
 10.  ประสานงานกับหัวหน้าพนักงานควบคุมรถไฟฟ้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 11.  ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินการอนุมัติปิดทางในเส้นทางหลัก
 12.  ดูแลและตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆในเส้นทางหลัก ผ่านระบบ CCTV
 13.  Safety and Quality System - ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 14.  Risk Management : ปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมต้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กรปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1.  ปริญญาตรี สาชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2.  ความรู้ในด้านระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 3.  ความรู้ในเรื่อง SCADA/MMI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4.  ประสบการณ์ทำงานในศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า
 5.  ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 6.  ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 7.  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 8.  ความคิดเชิงวิเคราะห์
 9.  ความคิดเชิงระบบ
 10.  การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

 

วันที่รับสมัคร
: 10 มิถุนายน 2567 - 24 มิถุนายน 2567
วันที่อัพเดต
: 10 มิถุนายน 2567

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ปฏิบัติงาน รายงานผล ตามแผนงานบริหารงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
 2. ปฏิบัติงาน ติดตามความคืบหน้า การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 3. ปฏิบัติงาน รายงาน การพัฒนาและปรับปรุงงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
 4. ปฏิบัติงาน รายงาน และดำเนินการตามงานสัญญาที่ทางแผนกฯได้จัดจ้าง
 5. ดำเนินเอกสารรายละเอียดข้อกำหนด ปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
 6. เตรียมความพร้อม ปฏิบัติงานสำหรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ ตลอดเวลางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
 7. ให้คำปรึกษางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแก่พนักงาน และบริษัทภายนอกที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศบ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรืออิเล็กทรอนิกส์
 2. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ทำงานในงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อย่างน้อย 1 ปี (ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเตือน ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน ระบบทางลาดเลื่อน ระบบประตูอัตโนมัติ งานระบบในอุโมงค์ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติฯ)
 4. มีประสบการณ์การทำงานในระบบรถไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นเพิเศษ
 5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 6. ทำงานเป็นกะได้
 7. ความรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเตือน ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเลื่อน ระบบทางลาดเลื่อน ระบบประตูอัตโนมัติ งานระบบในอุโมงค์ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติฯ)
 8. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Word หรือ Excel หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 9. สามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 10. มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 11. มีความละเอียดรอบคอบ
 12. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 13. ขยัน เอาใจใส่ เข้าใจผู้อื่น และมีใจให้บริการ
 14. การให้คำปรึกษา
 15. มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 16. มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในสภาวะปกติ และสภาวะฉุกเฉินของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร