๖. ประกาศ รฟฟท. เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส